KATANA à lame shinogi zukuri, signée Kawashi no kami Kunisuke.

KATANA à lame shinogi zukuri, signée Kawashi no kami Kunisuke.

Related Projects